KamCha 金茶王 |
Loader

茶走 Tag

更新日期:2020年3月6日 除咗平日飲開嘅港式奶茶,仲有「茶走」都好受歡迎㗎!但兩種飲品嘅色澤咁似,平時茶餐廳伙計究竟點分辨呢?🤨「茶走」即係加淡奶同煉奶,而奶茶就淨係得淡奶。好多茶餐廳喺沖「茶走」時侯,會將匙羹放喺茶杯入面,而普通港式奶茶嘅匙羹就會放喺碟上面,咁伙計就可以輕易咁分辨到奶茶同「茶走」喇~...